۲۹مرداد

“ازدار” یعنی چه؟

واژه "ازدار" در زبان محلی ساکنان شمال کشور

ادامه...